AutoCad video lesson

2013-01-03,

Инженерийн зураг зүйн AutoCAD програмын тухай үндсэн ойлголт

2013-01-03,

AutoCAD, MechCAD, MathCAD, MapCAD, ArchCAD, GeoCAD, ElectroCAD зэрэг CAD системийн програмууд байдаг бөгөөд эдгээр нь тодорхой мэргэжлийн салбаруудад ашиглагддаг. Үүнээс энэхүү хичээлийн хүрээнд AutoCAD програмыг судална.

AutoCAD програмын хувилбарууд нь инженерийн зураг төсөл боловсруулах ажилд хамгийн өргөн хэрэглэгдэж байгаа систем юм. Уг системийг ашиглан хавтгайн болон огторгуйн зураг төслийг боловсруулах, огторгуйд зурагдсан объектын бодит зургийг өндөр түвшинд дүрслэх, нэг зурсан зургаа масштаб, проекцийн хувьд олон хэлбэрээр харах, хэвлэж гаргах зэрэг боломжтой. Мөн өөрийн AutoLisp прог...